domingo, 7 de marzo de 2010

Becas para cursos de idiomas

Ayudas para cursos de lengua inglesa durante el verano destinada a jovenes de entre 16 y 30 años::

http://www.educacion.es/horizontales/servicios/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar/idiomas/beca-cursos-ingles-extranjero.html

Plazo de solicitud: 30 de marzo de 2010

Colonias de vacaciones en inglés

Becas del MEC dirigidas a alumnado de 1º de ESO

Toda la información en:

http://www.educacion.es/horizontales/servicios/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar/idiomas/beca-colonias-verano.html

El plazo de solicitud termina el 18 de marzo

viernes, 6 de marzo de 2009

ESquema de evaluación de 4º ESO

Pincha sobre la imagen para verla más grande:

Esquema de Evaluación en 3º ESO

Pincha sobre la imagen para verla más grande:

Esquema de evaluación en 2º de ESO

Pincha sobre la imagen para verla más grande:

Esquema de Evaluación en 1º de ESO

Pincha sobre la imagen para verla a mayor tamaño:

martes, 3 de febrero de 2009

Característiques del PQPI
Podrás obtenir el Títol de GRADUAT ESO....


L'ORDRE de 19 de maig de 2008, de la Conselleria d’Educació, regula els programes de qualificació professional inicial en la Comunitat Valenciana (DOCV 23/06/08).


Destinataris i condicions d’accés


1. Podran accedir als programes de qualificació professional inicial, en qualsevol de les seues modalitats, jóvens majors de 16 anys,complits fins al 31 de desembre de l’any de l’inici del programa, que no hagen obtingut el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.

2. Per als programes de la modalitat d’aula i aula polivalent la dita edat podrà reduir-se a 15 anys per a aquells alumnes que, una vegada cursat segon d’Educació Secundària Obligatòria, no estiguen en condicions de promocionar a tercer, hagen repetit ja una vegada en Educació Secundària i voluntàriament decidisquen la seua incorporació, requerint-se avaluació acadèmica, informe psicopedagògic, compromís explícit de l’alumne i, en el cas que fóra possible, dels pares o tutors legals i l’informe de la inspecció educativa.

La incorporació a esta modalitat de l’alumnat de 16 o més anys podrà ser voluntària o a proposta de l’equip educatiu, atenent a l’avaluació acadèmica i a l’informe del departament d’orientació si l’alumnat vol continuar la seua escolarització.


MODALITATS DE PROGRAMES


a) Les aules de qualificació professional inicial


1. Modalitat dirigida a jóvens, preferentment escolaritzats, que desitgen una inserció professional primerenca i que podrien continuar formant-se en els programes impartits en els centres educatius ordinaris.

2.El seu àmbit d’implantació el constituïxen els centres docents públics, concertats i privats, autoritzats a este efecte per l’administració educativa.

3. Tindrà una duració de dos cursos escolars.

4. El seu currículum, a més dels mòduls específics i els de carácter general, inclourà també els conduents a l’obtenció del títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria

5. Podrà beneficiar-se d’ella l’alumnat escolaritzat en Educació Secundària Obligatòria en el curs acadèmic anterior al del començament del programa, entre els 15 anys, atenent a allò que s’ha indicat en l’article 4 punt 2 de la present orde, i els 17 anys, complits fins al 31 de desembre de l’any d’inici del programa.

6. La incorporació a esta modalitat de l’alumnat de 16 o més anys podrà ser voluntària o a proposta de l’equip educatiu, atenent a • l’avaluació acadèmica • l’informe del departament d’orientació si l’alumnat vol continuar la seua escolarització.

7. L’alumnat que s’incorpore a una aula de qualificació profesional inicial haurà de finalitzar l’escolarització obligatòria per esta via.Quan no supere els mòduls en la seua totalitat, podrà repetir el primer nivell una sola vegada, sempre que no haja repetit ja dos vegades en l’Educació Secundària Obligatòria, tenint en compte que l’edat màxima de permanencia en esta modalitat serà de 19 anys, complits l’any natural en què finalitze el curs.


Els tallers de qualificació professional inicial

1. Esta modalitat està dirigida a jóvens escolaritzats o no i haurà de desenrotllar-se preferentment en espais afins al context laboral propi de les qualificacions corresponents, en col•laboració amb empresaris, agents socials i en connexió amb plans d’ocupació i d’inserció laboral.

2. El seu àmbit d’implantació més adequat el constituïxen les entitats sense ànim de lucre especialitzades en l’atenció a persones en risc d’exclusió social, centres de reeducació de menors, així com els ens territorials: ajuntaments, mancomunitats i diputacions. No obstant això, podran també impartir-se en centres docents públics, concertats i privats, autoritzats a este efecte.

3. Tindrà una duració d’un curs escolar. Una volta finalitzat, l’alumnat que havent superat tots els mòduls obligatoris (específics i els de caràcter general), desitge cursar els mòduls voluntaris dirigits a l’obtenció del títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria, podrà fer-ho matriculant-se per a això en un centre de Formació de Persones Adultes o en qualsevol altre centre o entitat amb capacitat legal per a aixòPodran beneficiar-se d’esta modalitat jóvens entre els 16 i els 21 anys d’edat, complits fins al 31 de desembre de l’any d’inici del programa.

6. La incorporació a esta modalitat de l’alumnat escolaritzat de 16 o més anys podrà ser voluntària o a proposta de l’equip educatiu,atenent a

• l’avaluació acadèmica

• l’informe del departament d’orientació si l’alumnat vol continuar la seua escolarització. En tot cas es procedirà d’acord amb les condicions generals d’accés.


c) Els programes de qualificació professional inicial especial

1. Modalitat dirigida a l’alumnat amb necessitats educatives especials permanents per patir discapacitats físiques o psíquiques o tindre trastorns conductuals o de personalitat, que haja completat els deu anys d’escolarització bàsica, tant en centres ordinaris com en centres específics d’Educació Especial, amb un nivell d’autonomia personal i social que els permeta, a través de la realització d’esta acció formativa, accedir i mantindre un lloc de treball.

2. El seu àmbit d’implantació el constituïxen els centres docents públics, concertats i privats, específics d’educació especial o ordinaris d’educació secundària autoritzats a este efecte, així com aquelles entitats sense ànim de lucre especialitzades en l’atenció de jóvens amb necessitats educatives especials. Excepcionalment, també el podran promoure els ens territorials que acrediten la necessitat d’un programa d’esta modalitat així com la seua viabilitat.

3 Podran beneficiar-se d’esta modalitat jóvens entre els 16 anys i els 21 anys, complits fins al 31 de desembre d’any d’inici del programa.La seua duració serà de dos cursos amb l’objecte de facilitar un procés d’aprenentatge adaptat a les seues necessitats, al terme dels quals l’alumnat que no haja aconseguit els objectius previstos podrà romandre un curs més, amb un informe previ de l’equip docent, teninten compte que l’edat màxima de permanència en esta modalitat serà de 24 anys, complits l’any natural en què finalitze el curs.

4. El seu currículum estarà constituït exclusivament pels mòduls obligatoris específics, conduents a la qualificació professional i pels mòduls formatius de caràcter general.

5. Per a l’alumnat amb necessitats educatives especials,

• l’informe psicopedagògic

• si és el cas, l’acreditació del grau de minusvalidesa.


Programes polivalents

1. Podran desenrotllar-se programes de caràcter polivalent quant a la qualificació professional i de caràcter orientador de dos anys de duració, tant en la modalitat d’aula com de taller.

2. Durant el primer curs, l’alumnat cursarà mòduls associats a unitats de competència pertanyents a una qualificació professional de nivell 1 completa i mòduls associats a unitats de competència pertanyents a una altra o altres qualificacions professionals de nivell 1.

3. En el segon curs, d’acord amb l’oferta del centre o entitat, l’alumnat ampliarà la qualificació que més s’adeqüe a les seues capacitats i interessos cursant altres mòduls específics.En el cas de les aules polivalents, els mòduls conduents a l’obtenció del graduat en secundària obligatòria així com els mòduls de formació i orientació laboral i de prevenció de riscos laborals i de qualitat mediambiental es distribuiran de forma progressiva entre els doscursos. A esta modalitat es podrà incorporar l’alumnat amb 15 anys d’edat complits fins al 31 de desembre de l’any d’inici del programa Al finalitzar els estudis obtindràs , segons els casos:

- El Títol de Graduat en ESO

- Certificat de competència professional en el módul de FP cursat.


Si vols mes informació, ves à: